logo
 
15-01-2016

Bekendheid preventieprogramma kan groter

Scholen én bedrijven zien veel nut in thuismentoraat van School’s cool

Dat het thuismentoraat zich als een effectief middel tegen schooluitval heeft bewezen, is al bekend. Toch heeft het thuismentoraat zich nog niet structureel ingebed in het onderwijssysteem en heeft zij vaak een instabiele financiële positie. Om deze situatie te kunnen verbeteren, deed onderzoeksbureau Noorda en Co in opdracht van de School’s coolorganisaties in Utrecht, de IJmond en Delft een onderzoek naar bekendheid en draagvlak bij het onderwijs en het bedrijfsleven. Het onderzoek werd financieel ondersteund door Kinderpostzegels Nederland en het VSBfonds.

Bekendheid
Uit de enquête onder scholen en diverse bedrijven uit de omgeving van de drie School’s cool vestigingen blijkt dat het overgrote deel van de scholen uit het primair onderwijs bekend is met School’s cool (90,6%) en uit het voortgezet onderwijs zelfs alle scholen. Zoals te verwachten, ligt de bekendheid in het bedrijfsleven een stuk lager.

Waarde
Het merendeel van de respondenten uit het bedrijfsleven is echter wel overtuigd van het nut van het thuismentoraat (96%). Uit het onderwijs zijn op een na alle respondenten het erover eens dat het mentoraat voor aandachtsleerlingen van waarde is. Zij vinden dat het thuismentoraat vooral positief is voor de bevordering van de persoonlijke en maatschappelijk ontwikkeling van de leerlingen. In mindere mate denken de respondenten dat het mentoraat een positief effect op de schoolprestaties heeft. Tevens kwam uit de antwoorden van de basisscholen naar voren dat de thuismentor een brug vormt tussen de school en de thuisomgeving, waardoor de communicatie tussen de ouders en de school beter verloopt.

Samenwerking en financiering
Basis- en middelbare scholen zijn het vrijwel eens over de belangrijkste aspecten in de samenwerking. Zij noemen vooral voldoende contact en uitwisseling tussen de verschillende partijen en kwaliteit van het mentoraat. Scholen zien echter beperkte mogelijkheid het thuismentoraat zelf te financieren en noemen onder andere samenwerkingsverbanden en de gemeente als potentiële financiële steun.

Ook aan de bedrijven werd gevraagd hoe zij School’s cool zouden kunnen faciliteren. Bijna twee derde van de respondenten gaf aan geen zicht te hebben op de interesse van de werknemers om vrijwillig thuismentor te worden. Slechts een kleine 10% zei dat zij werknemers met interesse hiervoor in dienst hebben. Onder de bedrijven bestaat wel een behoorlijke bereidheid om medewerkers tegemoet te komen hun werkzaamheden als vrijwillige mentor uit te voeren.

Opvallend is dat 44,9% van de respondenten uit het bedrijfsleven een meerwaarde voor het eigen bedrijf ziet in het steunen van School’s cool. Zij zouden bekendheid willen geven aan het feit dat zijn School’s cool ondersteunen. Bijna een kwart staat bovendien welwillend tegenover materiële ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van het beschikbaar stellen van computers. Ook zouden zij diensten willen leveren, zoals de productie van een filmpje. Wat betreft financiële ondersteuning zien bedrijven net als de scholen beperkte mogelijkheid.

Voor meer resultaten kunt u de samenvatting lezen.

logoSchool's cool IJmond wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Velsen, Gemeente Heemskerk, Woningbedrijf Velsen, Tata Steel, Kinderpostzegels Nederland,
BK groep
, Telstar Thuis in de Wijk, Rabobank, ING, J.C. Ruigrok Stichting, Study Consultancy.

Gemeente Velsen Gemeente Heemskerk Tata SteelKinderpostzegels Nederland BK Groep Telstar Thuis in de Wijk
rabobank ING ING Huijbens Study Consultancy Woningbedrijf Velsen